Pensioenregelingen - Pensioeningang

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Pensioenregelingen

Wetten en regels
Hoe ziet het werkgeverspensioen er uit?

Hoogte van het pensioen
Het pensioen dat u in een pensioenregeling gespaard heeft, is normaliter opgebouwd op basis van een aantal grootheden:
 
Pensioengrondslag
Allereerst op basis van de pensioengrondslag. Dit is over het algemeen afgeleid van uw salaris. Het gedeelte dat door de AOW is voorzien wordt gewoonlijk van het salaris afgetrokken.
 
Diensttijd
Een ander belangrijk gegeven is uw diensttijd of het aantal jaren dat u heeft deelgenomen in de pensioenregeling.
 
Opbouw per dienstjaar
Tot slot is van belang hoeveel u per dienstjaar heeft opgebouwd volgens uw reglement. Dit kan een percentage zijn per dienstjaar, of een premie inleg volgens een beschikbare premiestaffel. Dit hangt af van welk pensioen opbouwsysteem er is afgesproken. Zie hiervoor onderstaande.

Systeem van sparen
Er zijn twee belangrijke manieren van pensioenopbouw; uitkeringsovereenkomsten (ook wel salaris-diensttijd regeling of Defined Benefit regeling genoemd) en premieovereenkomsten (ook wel beschikbare premie regeling of Defined Contribution regeling genoemd).
 
Uitkeringsovereenkomst
De uitkeringsovereenkomst is de meest voorkomende. Hierbij is het bedrag van de pensioenuitkering leidend. In zo'n overeenkomst is een opbouwpercentage per dienstjaar afgesproken, bijvoorbeeld 1,75 % dat dan bij 40 dienstjaren 70% van de grondslag kan opbouwen. Binnen dit systeem zijn de uitgangspunten gedurende de tijd meer divers geworden. Zo wordt er steeds vaker uitgegaan van de gemiddelde grondslag en niet meer van de laatst geldende grondslag. En zijn de opbouwpercentages door fiscale wetgeving ook vaak verlaagd.
Uitkeringsovereenkomsten worden zowel uitgevoerd door verzekeraars als pensioenfondsen. Uitkeringsovereenkomsten hebben meestal een toeslag ambitie op basis van het collectieve rendement van de beleggingen.
 
Premieovereenkomst
Sinds omstreeks 1995 zijn daar de zogenaamde premieovereenkomsten bijgekomen. Bij deze vorm is de premie inleg leidend en bouwt u een kapitaal op. In zo'n overeenkomst is een beschikbare premie staffel afgesproken. Die staffel is een, per 5 jaar, oplopend percentage van uw pensioengrondslag. De premie wordt belegd volgens een door u gekozen beleggingsmix. Van het kapitaal dat u opbouwt, moet u op de gekozen pensioeningangsdatum een pensioen aankopen. Dit kunt u doen bij een verzekeraar. Het pensioen wat u kunt aankopen, hangt daarmee ook af van het tarief dat de verzekeraar op dat moment biedt.
Premieovereenkomsten worden voornamelijk uitgevoerd door verzekeraars en premie pensioeninstellingen (PPI). Premieovereenkomsten kennen geen toeslag, want het persoonlijk rendement op uw beleggingen is al toegevoegd aan uw pensioenkapitaal.

Belangrijke gebeurtenissen die uw pensioen beïnvloeden
Gedurende de opbouw van uw pensioen kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de hoogte van uw pensioen beïnvloeden. We noemen de belangrijksten:
Einde dienstverband
Wanneer uw dienstverband eindigt, stopt de opbouw van uw pensioen. De in het vooruitzicht gestelde bedragen zijn meestal gebaseerd op diensttijd tot pensionering. Dit wordt dus bij uitdiensttreding herrekend naar de werkelijke, kortere diensttijd.
Scheiding
In het geval van scheiding wordt doorgaans de helft van het 'gedurende de huwelijkse periode opgebouwde' oudedagspensioen gereserveerd voor de ex-partner.
Carrière
Als u ineens meer gaat verdienen of parttime gaat werken zijn dat belangrijke uitgangspunten die de hoogte van uw pensioen positief of negatief beïnvloeden.
Waardeoverdracht
Sinds omstreeks 1990 is waardeoverdracht mogelijk. Wellicht heeft u ooit van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, of heeft u ooit deelgenomen aan een collectieve waardeoverdracht. In zo'n geval heeft dat uiteraard positief gevolg gehad voor de pensioenregeling waar de waarde binnenkwam. Op de regeling van waaruit de waarde is overgedragen heeft u dan geen aanspraak meer.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu